Správa chráněné krajiné oblasti Český Ráj

Chráněná krajinná oblast Český ráj je území s harmonicky utvářenou krajinou s charakteristickým reliéfem. Oblast je tvořena především kvádrovými pískovci, které zde byly uloženy v druhohorách na okrajích tehdejšího moře. Současná podoba skalních útvarů je výsledkem dlouhotrvajícího působení sil z nitra Země a trvalé erozní činnosti. Skalní města a vrchy třetihorního vulkanického původu jsou základem jedinečnosti území. K zajímavým prvkům skalních měst patří jeskyně, pseudozávrty, skalní brány a okna. Reliéf je morfologicky dále členěn vodními toky. Dlouhodobým působením lidského hospodaření vznikla vyvážená krajina s pestrou mozaikou přirozených lesních i mokřadních ekosystémů, trvalých travních porostů s plochami kulturními a s četnými dochovanými památkami historického osídlení.

Rostlinná a živočišná říše je zastoupena převážně druhy skalních měst a mokřadů a to i přes velkou rozmanitost přírodních stanovišť. Druhovou pestrost organismů obohacují horské i teplomilné druhy.

Symbolem CHKO a okolního kraje jsou tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu.

Kontakty

Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj
Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov
tel.: 481 321 900, fax: 481 321 578

e-mail: ceskyraj@nature.cz
web: www.ceskyraj.ochranaprirody.cz

Organizační začlenění

Územní pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny - organizační složky státu, se sídlem v Praze 4, Nuselska 39, 140 00

Působnost
  • orgán ochrany přírody s výkonem státní správy v ochraně přírody a krajiny
  • odborná organizace zajišťující péči o území CHKO Český ráj, provádějící přírodovědné výzkumy, dokumentaci a šetření v ochraně přírody, strážní, informační a kulturně výchovnou činnost

Personální obsazení Správy je dáno charakterem CHKO a její velikostí. Odbornou činnost Správy vykonávají vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci přírodovědného zaměření, z toho je polovina univerzitního směru a polovina technického.

Fotky

Mapa_CHKO_Český_ráj.jpg

O nás